کارگاه های بنیاد

یکی از مشاغلی که در جامعه مهاجرین افغانستانی از رونق خوبی برخوردار بوده و همواره جامعه مخاطب خود را دارد، خیاطی است. خدمات توانمندسازی بنیاد بین الملل امداد جهان صرف آموزش نبوده و در طول سال های خدمت به مهاجرین کارگاه های تولیدی را در مناطق شهرری، باقرشهر، قمصر و ورامین دایر نموده و در آن بانوان تحت آسیب را از شغل مناسب برخوردار گردانده است. در این کارگاه ها آموزش و کار همواره در کنار هم قرار داشته و سیر توانمندسازی را شکل می دادند.