دارو

یکی از معضلات پناهندگان مشکلات بیماری و درمان است. تامین دارو جهت درمان بیماری ها همواره هزینه‌های گزافی را بر دوش خانواده ها می نهد. بنیاد بین الملل امداد جهان در جریان فعالیت‌های خود تلاش می‌کند تا با کمک خیرین، برای تامین هزینه ها در کنار مهاجرین باشد‌.