تأمین لوازم زندگی

غم غربت و دوری از وطن همیشه همراه مهاجرین است. ما در بنیاد بین الملل امداد جهان تلاش می کنیم تا این غم را به حداقل برسانیم و موجبات آسایش یک زندگی هرچند کوچک را مهیا نماییم. از این رو برخود واجب می دانیم تا با اهدا و تامین لوازم زندگی آرامش را به این عزیزان هدیه نماییم.