اطلاعات شماره حساب

شماره حساب های قانونی بنیاد به شرح زیر می باشد:

 1- شماره حساب دفتر مرکزی جهت کمپین ها و امور مددکاری (بانک صادرات)

شماره کارت: 6037691990260846 

شماره حساب:0111004768009

شماره شبا:IR330190000000111004768009

2- شماره حساب مدرسه سفیران مهر آسمان جهت همیاری برای کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی (بانک ایران زمین)

شماره کارت:5057857000013296

شماره حساب:1071112604941

شماره شبا:IR24069001070110126049

3- شماره حساب مدرسه بدون مرز جهت همیاری برای کودکان بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان(بانک ملت)

شماره کارت:6104137914005374

شماره حساب:5152124843

شماره شبا:IR910120000000005152124843