اهداف

1-  به کار گیری و بهره مندی از خیرین

2- افزایش مشارکت عمومی مهاجرین

3- شناسایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر علی الخصوص مهاجرین

4- آموزش برای همه مهاجرین

5- مشارکت در اصلاح قوانین مرتبط با مهاجرین