دوره های آتی

بنیاد بین الملل امداد جهان در راستای تحقق اهداف خود همواره تلاش می کند با برگزاری دوره های حرفه آموزی موجبات کارآفرینی مهاجران را فراهم نماید.